hạt đậu

Người quản lí vườn thú hỏi ba đứa trẻ:
– NQL: Các cháu đang làm gì vậy?
– ĐT1: Cháu ném đậu cho voi ăn
– ĐT2: Cháu cũng cho voi ăn đậu
– NQL: Còn cháu tên gì vậy?
– ĐT3: Các bạn gọi cháu là hạt đậu
– NQL: Trời ??!??!

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>