Căn cứ vào đâu?

– Ba: Căn cứ vào đâu để biết tuổi thọ của động vật?
– Con: Có phải là căn cứ vào răng không bố? Nhưng con gà đâu có răng, con chịu thua .
– Ba: Đúng là căn cứ vào răng. Nhưng gà không có răng thì xem răng của chúng ta.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>